S> Bradium Earring [Phen Card] итд • +8 [roequip=2000:375a6sgh]Staff of Destruction[/roequip:375a6sgh] [[rocard=4474:375a6sgh]Zakudam Card[/rocard:375a6sgh]] старт 35кк продано
  +8 [roequip=2404:375a6sgh]Shoes[/roequip:375a6sgh] (+6% matk [[rocard=4381:375a6sgh]Green Ferus Card[/rocard:375a6sgh]]) старт 18кк продано
  [roequip=2607:375a6sgh]Clip[/roequip:375a6sgh] [[rocard=4053:375a6sgh]Vitata Card[/rocard:375a6sgh]] - продано
  +6 [roequip=15012:375a6sgh]Purity Robe[/roequip:375a6sgh] [[rocard=4409:375a6sgh]Agav Card[/rocard:375a6sgh]] старт 7кк продано
  [roequip=2854:375a6sgh]Glove Of Alchemy[/roequip:375a6sgh] [[rocard=4040:375a6sgh]Creamy Card[/rocard:375a6sgh]] старт 8kк продано
  [roequip=2788:375a6sgh]Bradium Earring[/roequip:375a6sgh] [[rocard=4077:375a6sgh]Phen Card[/rocard:375a6sgh]] старт 7кк
  +7 [roequip=5170:375a6sgh]Feather Beret[/roequip:375a6sgh] старт 4 кк продано
  [rocard=4334:375a6sgh]Noxious Card[/rocard:375a6sgh] продано
  [roequip=5592:375a6sgh]Sigrun's Wings[/roequip:375a6sgh] продано
  +4 [roequip=2115:375a6sgh]Valkyrja's Shield[/roequip:375a6sgh] [[rocard=4136:375a6sgh]Khalitzburg Card[/rocard:375a6sgh]] старт 4.5кк продано
  [roequip=2285:375a6sgh]Apple of Archer[/roequip:375a6sgh] старт 500к продано
  +6 [roequip=1363:375a6sgh]Bloody Axe[/roequip:375a6sgh] старт 800к продано

  ! [rocard=4001:375a6sgh]Poring Card[/rocard:375a6sgh] 2
  ! [rocard=4004:375a6sgh]Drops Card[/rocard:375a6sgh] 3
  ! [rocard=4008:375a6sgh]Picky Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4011:375a6sgh]Picky Egg Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4024:375a6sgh]Plankton Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4046:375a6sgh]Martin Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4056:375a6sgh]Dustiness Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4068:375a6sgh]Scorpion Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4085:375a6sgh]Orc Skeleton Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4114:375a6sgh]Argiope Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4161:375a6sgh]Grand Peco Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4188:375a6sgh]Leib Olmai Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4215:375a6sgh]Blazer Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4256:375a6sgh]Orc Archer Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4293:375a6sgh]Cookie Card[/rocard:375a6sgh]1
  ! [rocard=4299:375a6sgh]Clock Card[/rocard:375a6sgh] 2
  ! [rocard=4300:375a6sgh]Chimera Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4311:375a6sgh]Permeter Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4335:375a6sgh]Pitman Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4338:375a6sgh]Obsidian Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4344:375a6sgh]Anopheles Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4350:375a6sgh]Laurell Weinder Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4360:375a6sgh]Eremes Guile Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4362:375a6sgh]Howard Alt-Eisen Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4369:375a6sgh]Venatu Card[/rocard:375a6sgh] 2
  ! [rocard=4383:375a6sgh]Red Novus Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4397:375a6sgh]Despero of Thanatos Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4404:375a6sgh]Skogul Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4472:375a6sgh]Bradium Golem Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4476:375a6sgh]Pinguicula Card[/rocard:375a6sgh] 1
  ! [rocard=4477:375a6sgh]Hell_Apocalypse Card[/rocard:375a6sgh] 1 • Добавлены:
  Sigrun's Wings
  +4 Valkyrja's Shield [Khalitzburg Card] • up • up • up • Старт на палку? • @СлиМъ:
  Старт на палку?
  пусть будет 45 • up • up • Добавлены Аpple of Archer
  +6 Bloody Axe
  Добавлены приблизительные стартовые цены. • up • up • +6 Feather Beret стал > +7 Feather Beret стартовая цена соответсвено изменилась • up • up • up • шузы 15 • @"xzbit":
  шузы 15

  старт 18кк • up • up


Log in to reply