B>Gigant Snake Skin[1] +9-11 статы 10-11 Dex, 5-7 Vit